Защо е задължителна поддръжката на уеб сайтовете?

Четирите елемента от поддръжката за Вашия сайт

Техническа поддръжка

--

--

A Web-Developer | WordPress, HTML, JS, CSS, PHP blog7.org гръцки преводач prevodi.elpak.net

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store